Kadrovanje

SVETOVANJE PRI KADROVANJU IN TESTIRANJE PRED ZAPOSLITVIJO

VODENJE KADROVSKIH IN DELOVNOPRAVNIH POSTOPKOV

KARIERNO SVETOVANJE

 

 VKO Vseživljenjska karierna orientacija

  • Strokovno svetujemo pri izbiri novih sodelavcev tako, da skupaj z vami:

definiramo zahteve delovnega mestaosebne značilnosti primernega kandidata (zmožnosti, delovna motivacija, sposobnosti in osebnostne lastnosti), se dogovorimo o načinu iskanja (oglas preko našega podjetja tako, da se ohrani vaša diskretnost ali oglas preko vašega podjetja, interni izbor, reference,..), razvrstimo prispele ponudbe in prošnjeopravimo predstavitveni intervju (krajši z izbranimi kandidati), opravimo selekcijski intervju s testiranjem kandidatov v ožjem izboru in na osnovi razgovorov in testiranja izdelamo poročilo s predlogom primernega kandidata za odločitev. Lahko nadaljujemo z izdelavo pogodbe o zaposlitvi v skladu z vašimi željami;

  • nepovratna sredstva pri zaposlovanju in usposabljanju:   strokovna pomoč in izvedba projektov;

 

  • posredujemo vam primerne kandidate: na osnovi lastne baze kadrov  ali pa jih aktivno poiščemo na tržišču;

 

  • izvajamo celovite kadrovske aktivnosti  vključno z delovnimi dovoljenji in dovoljenji za delov v tujini;

 

  • prevzamemo kadrovsko funkcijo  kot  “ZUNANJA KADROVSKA SLUŽBA” v skladu z vašimi željami  ali po posameznih področjih:

 

sistemizacija delovnih mest (izdelamo  vključno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest),  kompetence zaposlenih in kompetenčni  profili delovnih mest (na osnovi letnih razgovorov izdelamo kompetence zaposlenih ter na osnovi zahtev delodajalca, organizacije in delovnih  procesov izdelamo kompetenčne profile), delovno pravna razmerja (izdelamo odločbe o dopustih, o prerazporeditvi delovnega časa, mentorstvu, spremljanju poskusnega dela, neuspešnem opravljenem poskusnem delu,…), kadrovske evidence (prevzamemo vodenje kadrovskih evidenc, izdelamo  osebne mape, spremljamo pogodbe o zaposlitvi za določen čas,  avtorske pogodbe, podjemne/delovršne pogodbe, študentsko delo,…), izdelamo pogodbe o zaposlitvi in individualne pogodbe,  skupaj z vami usmerjamo kadrovsko politiko ( planiranje kadrov, prerazporeditve, spremembe pogodb o zaposlitvi,…)  izdelamo program presežnih delavcev ( odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, redne in izredne odpovedi po ZDR,….);

  • analiziramo primernost in razvojni potencial sodelavcev, timov, skupin, oddelkov:

na osnovi vodenega razgovora s posameznikom in izpolnitve  motivacijskega vprašalnika izdelamo in prezentiramo poročilo primernosti posameznikov in skupin;

  • izdelamo individualni razvojni načrt za posameznika (osebni, delovni, strokovni razvoj)

na osnovi vodenega razgovora s posameznikom in izpolnitve  vprašalnika glede sposobnosti in osebnostnih lastnosti posameznika ter analize posameznikove uskladitve osebnih, delovnih in strokovnih ciljev s cilji podjetja oz. organizacije izdelamo in prezentiramo individualni razvojni načrt posameznika;

  • izdelamo model spremljanja razvoja kadrov in ga implementiramo v poslovno okolje

na osnovi analize obstoječega stanja, možnosti in razpoložljivih resursov v poslovnem okolju, izdelamo posamezni organizaciji prirejeni  model spremljanja razvoja kadrov in vzpostavimo kontrolne točke za permanentno spremljanje posameznikove motivacije in zadovoljstva na delovnem mestu;